Regulamin sklepu internetowego§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy WOW! by blinkee.city dostępny pod adresem internetowym https://store.blinkee.city/ prowadzony jest przez GREEN ELECTRICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684398.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących zawarcia umowy oraz obowiązków ustawowych Sprzedawcy.

§ 2
Obowiązek informacyjny

Niniejszy regulamin zawiera:
 1. postanowienia wypełniające obowiązki informacyjne z ustawy o prawach konsumenta,
 2. postanowienia dotyczące procedury składania zamówień,
 3. postanowienia dotyczące dostawy i płatności,
 4. postanowienia dotyczące zwrotów i reklamacji,
 5. postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 3
Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Sklep internetowy WOW! by blinkee.city prowadzony przez GREEN ELECTRICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684398.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://store.blinkee.city/
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 9. OPINIE – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii i ocen dotyczących Produktów oraz zawartych Umów Sprzedaży.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. ZAPYTANIE – zapytanie ofertowe Klienta niebędącego konsumentem składane za pomocą Formularza Zapytania i wyrażające chęć zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, a także woda gaz i energia elektryczna oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.
 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 18. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

§ 4
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: e-shop@blinkee.city
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 724 126 384
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 02 1050 1012 1000 0090 8054 2369
  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 5
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. 4.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 6
Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na towary, niezbędne są:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
 3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge,
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 7
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za usługi oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Sprzedawca nie może przerzucać odpowiedzialności za działanie sklepu na swoich klientów. Sprzedawca ma obowiązek poinformowania Klienta zamawiającego Produkt najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zakupu. Co do zasady za błąd w systemie i wyświetlanie nieprawdziwej ceny odpowiada Sprzedawca, niemniej ochrona praw konsumenta nie może odbywać się poprzez rażące naruszenie praw Sprzedawcy. Jeśli klient złoży zamówienie, a różnica pomiędzy ceną oferowanego Produktu, a jego faktyczną wartością jest bardzo duża, to poddaje w wątpliwość zgodność oferty z rzeczywistymi intencjami Sprzedawcy.


§ 8
Zasady korzystania z serwisu Sklepu
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu Sklepu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów;
  b. nie przekazywania nieprawdziwych danych osobowych;
  c. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Klientów, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Klientach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
  d. niewykorzystywania serwisu Sklepu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
  e. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;
  f. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących;
  g. powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
  h. nieumieszczania w serwisie Sklepu oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób;
  i. nie korzystania z cudzego wizerunku, nie nakłaniania do popełnienia przestępstwa, nie propagowania przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;
  j. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem.

§ 9
Świadczenie usług

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  b. udostępnianiu Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  c. udostępnianiu możliwości kontaktu Klienta ze Sprzedawcą,
  d. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

 2. Wskazane w ust. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Umowa:
  a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  b. o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  c. o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
  d. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

 4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
 5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 6. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 8. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 9. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 12. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 10
Informacja o obniżce ceny towaru

1. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o
obniżonej cenie Sprzedawca zobowiązany jest uwidaczniać także informację o najniższej cenie
tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Okres ten będzie ulegał skróceniu jedynie w odniesieniu do towarów i usług, które są oferowane
do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni. Natomiast w przypadku obniżenia ceny towarów
ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności obok obniżonej ceny
podawana będzie cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki, a powyższe terminy nie będą
miały zastosowania.

2. Obowiązek informowania o obniżce ceny dotyczy:
a. przedsiębiorcy, który jest bezpośrednio stroną umowy sprzedaży z konsumentem,
b. komunikowania obniżki ceny,
c. obniżek o konkretną kwotę, ale też procentowych i haseł typu “przecena z okazji Black Friday”, czy “ceny bez VAT”,
d. obniżek widocznych na karcie produktu, metce produktu, ale też w reklamie i gazetkach promocyjnych.

3.Obowiązek informowania o obniżce ceny nie dotyczy:
a. planowanych zmian cen, nie komunikowanych jako obniżka,
b. obniżek cen wynikających z udziału w programach lojalnościowych, czy spersonalizowanych obniżek cen,
c. ogólnych haseł reklamowych, jak np. “najlepsze ceny”.

§ 11
Podawanie źródeł opinii i rekomendacji o produkcie

 1. Sprzedawca nie publikuje opinii o swoich produktach wobec czego nie ma obowiązku podawać informacji, czy i w jaki sposób zapewnione jest, aby publikowane opinie i rekomendacje pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili.


§ 12
Zasady składania Zamówienia

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż skuterów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych oraz kasków.

W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. wejść na stronę Sklepu
 2. wejść w zakładkę „Produkty”, w której dostępny jest asortyment Sklepu,
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, podać ilość oraz wybrać dodatkowe opcje Zamówienia takie jak rozmiar i kolor,
 4. dodać Produkt do Koszyka,
 5. przejść do podsumowania Zamówienia,
 6. uzupełnić NIP oraz zaakceptować warunki Regulaminów: Regulamin Sklepu WOW! by blinkeecity,Politykę Prywatności Sklepu WOW! by blinkee city ORAZ regulamin usługi Przelewy24 i Mollie Payments
 7. uzupełnić dane dotyczące dostawy,
 8. potwierdzić wybór dostawy,
 9. wybrać formę płatności (Karta lub Przelewy24),
 10. wybrać adres rozliczeniowy i potwierdzić płatność.

§ 13
Oferowane metody płatności i dostawy

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie za pomocą Systemu Płatności PAYPRO
 2. Klient może korzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przesyłki kurierskie
  b. Odbiór osobisty.
 3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 14
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia online lub za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych Zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Klient zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Klient zachowuje możliwość dokończenia Zamówienia poprzez wybór innej formy płatności. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji Zamówienia przez Operatora Systemu Płatności, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę drogą mailową pod adresem elektronicznym e-shop@blinkee.city.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.
 7. Klient może odebrać Zamówienie osobiście.

§ 15
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r, poz. 827 z późn. zm.) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  a)świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b)umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  f)szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g)umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h)umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  i)umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  j)dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k)umów zawartych w drodze aukcji publicznej
  l)umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m)umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 11. Jeżeli na żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać od niego oświadczenie zawierające takie żądanie oraz potwierdzenie przyjęcia przez klienta do wiadomości, że z chwilą pełnego wykonania umowy konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 16
Reklamacja towaru

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać naprawy lub wymiany towaru, przy czym Sprzedawca będzie mógł naprawić towar w miejsce żądanej wymiany albo odwrotnie, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta będzie niemożliwe albo wymagałoby to nadmiernych kosztów lub trudności. Natomiast gdyby warunki te dotyczyły zarówno wymiany, jak i naprawy, Sprzedawca będzie uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Będzie dysponował tą możliwością, gdy:
  a. przedsiębiorca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową,
  b. odmówi tego działania,
  c. brak zgodności będzie nadal miał miejsce pomimo próby doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  d. brak zgodności towaru z umową będzie na tyle istotny, że uzasadni skorzystanie z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową albo wówczas, gdy z uwagi na okoliczności lub oświadczenia przedsiębiorcy wiadomo, że nie zamierza on doprowadzić towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
  Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.
 5. Odpowiedzialność wynikająca z ust. 3 obejmuje niezgodność towaru z umową, która istniała w chwili jego dostarczenia i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tego momentu, przy czym będzie tu obowiązywało domniemanie, że brak zgodności ujawniony w tym terminie istniał w chwili dostarczenia towaru.
 6. Wobec kupujących będących przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 7. Koszty przesyłki z reklamowanym towarem obciążają Sprzedawcę, a obowiązkiem Konsumenta w przypadku zgłoszenia reklamacji jest wyłącznie udostępnienie Sprzedawcy towaru podlegającego naprawie lub wymianie.
 8. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż te, które przysługują mu w ramach reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową.
 9. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres elektroniczny Sklepu: e-shop@blinkee.city. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sklepu: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w wymienionym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 11. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 12. Sprzedawca nie jest producentem Towarów.

§ 17
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: e-shop@blinkee.city.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


§ 18
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 19
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.