Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  w ramach serwisu www.store.blinkee.city  

§1. Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Green Electricity Sp. z o.o. (KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684)
 2. Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 3. Partner — Dostawca, z którymi firma Sprzedawca ma zawarte umowy dostawy.
 4. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności — osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 5. Serwis — serwis internetowy należący do Sprzedawcy, umieszczony pod adresem www.store.blinkee.city, w ramach którego Sprzedawca świadczy Usługi i Sprzedaż.
 6. Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.
 7. System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 9. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Sprzedawcę system płatności PAYPRO (agenta rozliczeniowego), karta płatnicza, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Sprzedawcy.
 10. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Sprzedawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
 11. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 12. Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Więcej na www.store.blinkee.city.
 13. Regulamin — niniejszy Regulamin.
§2. Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. a) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
 3. b) procedury dokonywania sprzedaży, płatności, procesu reklamacji i procesu rozpatrywania sporów;
 4. c) zasady wyłączania odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 5. d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 7. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.
§3. Zasady świadczenia usług – złożenie zamówienia
 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia zakupu towarów, a także innych usług, udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Stronami umów o sprzedaży produktów jest Użytkownik oraz Sprzedawca. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysłanie bezpośrednio do Użytkownika.
 3. Sprzedawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych  produktów były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe udostępnione uprzednio przez Partner. W sytuacji nieaktualnych informacji Użytkownik może dokonać zwrotu towaru, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą.
 4. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Sprzedawca poinformuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia zamówienia poprzez wybór innej formy płatności. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Operatora Systemu Płatności, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę drogą mailową pod adresem e-shop@blinkee.city
 5. Sprzedawca przekazuje niezwłocznie zamówienie Użytkownika wybranemu Partnerowi. W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia.
 6. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia do wybranego Partnera, Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Sprzedawca ani Partner nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.
 7. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 8. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Sprzedawca ma prawo do usunięcia opinii wystawionej przez takiego Użytkownika oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.
§4. Zasady świadczenia usług – płatności
 1. Użytkownik może dokonać zapłaty za zamówienie za pomocą Systemu Płatności PAYPRO.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 3. W przypadku płatności drogą elektroniczną:
 4. a) płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, na podstawie który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Sprzedawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
 5. b) Sprzedawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
 6. c) po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku, w przypadku płatności BLIK – na stronę płatności BLIK;
 7. d) w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 8. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Sprzedawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 9. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z której tytułu następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Sprzedawca.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności PAYPRO,  a jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności PAYPRO,  zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 11. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub Operatora Systemu Płatności.
 12. Sprzedawca przewiduje możliwość przyznawania kodów rabatowych do wykorzystania w serwisie. Przyznane kody rabatowe upoważniać będą do określonej zniżki, zgodnie z zamieszczonymi w Serwisie zasadami danej akcji, w ramach której kody rabatowe będą przyznawane. Użytkownik, któremu przyznano kody zobowiązuje się nie dokonywać zbycia, darowania ani jakiegokolwiek innego rozporządzenia przyznanym kodem rabatowym na rzecz innej osoby lub jakiegokolwiek innego podmiotu.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
§5. Dostawa, termin dostawy i zwroty
 1. Dostawa produktu realizowana będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych na terenie RP. 
 2. Początek biegu terminu dostawy liczony jest od daty otrzymania należności tytułem zakupu towarów lub usług. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Dostawa realizowana jest przez wybranych przez Sprzedawcę Partnerów lub bezpośrednio do Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia zakupu.
 5. W przypadku zwrotu Użytkownik powinien wskazać powód zwrotu towaru, co pozwoli na polepszenie jakości świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 6. Zwracane przedmioty nie mogą być używane ani zniszczone. Zwrot musi być dokonany w opakowaniu fabrycznym, wraz z wszystkimi elementami przesłanymi wraz z zakupionym towarem.

 

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, są następujące:
 2. a) połączenie z siecią Internet;
 3. b) przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;
 4. c) posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
§7. Prawa i obowiązki stron
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Partnerów w zakresie działań procesów systemów zautomatyzowanych. W przypadku działań procesów wymagających udziału innej osoby usługi świadczone będą w godzinach 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i okresów, w których przekazana będzie stosowna informacja o nieobecności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 3. a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
 4. b) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 5. c) zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.
 8. Sprzedawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
§8. Zasady odpowiedzialności
 1. Sprzedawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Użytkownika. Sprzedawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 4. a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 5. b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
 6. c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy (działanie osób trzecich);
 7. d) podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta, lub korzystaniu z Usług;
 8. f) nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.
§9. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownicy mają prawo składać Sprzedawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Sprzedawca.
 3. Sprzedawca jest stronom zamówienia i odpowiada za procesy leżące po jego stronie. Partner jest odpowiedzialny za proces realizacji zamówienia w przypadku wybrania takiej opcji. W sprawach związanych z realizacją lub brakiem realizacji zamówień Użytkownik ma prawo składać reklamacje Sprzedawcy, która niezwłocznie zostanie przekazana odpowiedniemu Partnerowi. Prawidłowo złożona Sprzedawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. a) oznaczenie Użytkownika (login) lub danych kontaktowych;
 5. b) przedmiot reklamacji;
 6. c) okoliczności uzasadniające reklamację;
 7. d) proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 8. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: e-shop@blinkee.city. wpisując w temacie wiadomości: "Reklamacja"
 9. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie maksymalnie 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 10. Jeżeli Klient będący konsumentem zażąda wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Sprzedawca się nie ustosunkuje w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za uwzględnioną we wskazanym we wniosku zakresie.
§10. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Użytkownik, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem tego terminu.
 2. Wzór odstąpienia dostępny jest pod adresem www.store.blinkee.city. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale umożliwia sprecyzowanie swoich wymagań przez Użytkownika.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umowy:
 4. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. c) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Użytkownik, który jest Konsumentem, zobowiązany jest do poniesienia kosztów dostawy w przypadku zwrotu, jeżeli nie skorzystał z najtańszej formy dostawy przez Sprzedawcę.

§11. Postanowienia kończone

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2021 r.
 2. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.